vacatures Raad van Toezicht

vacatures Raad van Toezicht

‘van Houten&co’ is per september 2018 op zoek naar

2 leden van de Raad van Toezicht (m/v)

Wij zijn op zoek naar een expert op het gebied van financiën en een expert in het sociaal domein en jeugdzorg.

Beide leden, inwoners van Houten, hebben ervaring als toezichthouder en een brede belangstelling voor de lokale samenleving. Tevens zijn kennis van arbeidsverhoudingen en ervaring op het snijvlak van publiek-private samenwerking zeer gewenst.

Het betreft een onbezoldigde functie bij een ondernemende en lokaal sterk verankerde organisatie met zo’n 40 medewerkers en ruim 660 vrijwilligers. Voor vragen en het kenbaar maken van uw interesse, kunt u contact opnemen met Fleur Esmeijer, secretariaat Raad van Toezicht,  tel. 030 – 7001 504 of e-mail: f.esmeijer@vanhoutenenco.nl.

We vragen geïnteresseerden voor 8 juli 2018 te reageren.

 

Rapport Schoneveld

Rapport ‘Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld – Evaluatie maatschappelijk draagvlak en duurzaamheid’

Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld heeft een nieuw dak nodig. De gemeente moet op korte termijn een beslissing nemen of de reparatiekosten opwegen tegen het maatschappelijk belang van Schoneveld. Om de gemeente voor hun besluit goed te informeren, hebben wij onderzoek gedaan naar de meerwaarde voor u als bewoner van Houten en als gebruiker van Schoneveld. Wij hebben u gevraagd om ons hierbij te helpen, door het invullen van een korte enquête.
De enquête is meer dan 1000 keer  ingevuld. Van de gegevens uit de enquete is een rapport samengesteld.

Het rapport geeft de uitkomst weer van het onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder de bewoners van Houten, om de huidige functies van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld te laten voortbestaan. Daarnaast is onderzocht wat de interesse is voor deelname aan een zonne-energieproject is.
Het rapport is op persoonlijke titel geschreven door Henk Smith, voormalig voorzitter van de bewoners-klankbordgroep, die betrokken was bij de voorbereiding van het Wijkcentrum. Het rapport is inmiddels overhandigd aan de gemeente Houten.

Het rapport is te lezen en te downloaden door te klikken op onderstaand plaatje.

Consulent Welzijn

Consulent Welzijn

 24 uur per week

 

De Consulent Welzijn werkt over het algemeen voor en ondersteunt zelfstandig wonende 50-plussers en mantelzorgers van alle leeftijden die ten gevolge van toenemende problemen of afnemend probleemoplossend vermogen geen vat meer hebben op de inrichting van hun leven. Deze mensen hebben problemen op het terrein van welzijn en/of wonen veelal gecombineerd met somatische, (psycho) sociale en of psychogeriatrische problemen. Er is veelal sprake van meervoudig complexe vraagstukken.

Van de medewerker wordt verwacht dat door het verstrekken van persoonsgerichte informatie, advies en psychosociale begeleiding aan de mensen vanaf 50 jaar en/of hun mantelzorger, de zelfredzaamheid en het welbevinden van deze mensen wordt behouden of vergroot. Uitgangspunt daarbij is dat deze groep mensen zoveel mogelijk de regie over zijn/haar eigen leven behoudt.

 

De werkzaamheden als Consulent welzijn

 • Vertrekken van persoonsgerichte informatie, advies en psychosociale begeleiding

Overige werkzaamheden

 • Het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten n.a.v. de vraag van ouderen.
 • Het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten bijv. ism partners in het Huis van Houten, op de begane grond (zichtbare huiskamer, ontmoetingsplek voor omwonenden).
 • Samenwerking Lister, bibliotheek, etc. en lid van team ’t Rond.

 

 Van sollicitanten wordt verwacht dat zij

 • in het bezit zijn van een HBO diploma. (MWD)
 • kennis hebben van wet- en regelgeving met betrekking tot woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen
 • kennis hebben van het zorgnetwerk en de sociale kaart
 • kennis hebben van en inzicht in de doelgroep
 • kennis en ervaring hebben met Welzijn nieuwe stijl

 

Geboden wordt

 • Een tijdelijke aanstelling.
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
 • Salaris conformfunctieschaal 8, periodiek afhankelijk van werkervaring, met een maximum van € 3.553,00 (bij fulltime).

 

Meer informatie

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Margriet Mol. Zij is bereikbaar via e-mail m.mol@vanhoutenenco.nl en telefoon: 030-7001551.

 

Sollicitaties

Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie dan kun je tot 24 oktober 2017 een sollicitatiebrief met actueel CV sturen naar Miranda Schaap, m.schaap@vanhoutenenco.nl.

Sociaal werker Samenlevingsopbouw

Sociaal werker Samenlevingsopbouw

24 uur per week

 

De Sociaal werker Samenlevingsopbouw stimuleert en ondersteunt burgers, gemeenten en organisaties bij het aanpakken van sociale en fysieke vraagstukken in bepaalde wijken, steden of gebieden. Hij/zij plant, ontwikkelt en organiseert uiteenlopende projecten en activiteiten met de burgers en partners op verschillende niveaus (van individu tot collectief). Hij/zij richt zich hierbij op het versterken van de eigen kracht en het initiatief van burgers, het verbinden van burgers onderling, en burgers met instanties of partners.
De Sociaal werker Samenlevingsopbouw ondersteunt bij de opbouw van de samenleving en bij de verbetering van het woon- en leefklimaat. Hij/zij richt zich op de participatie van de burgers en hun functioneren in de samenleving met het doel het individuele welzijn en dat van groepen en samenlevingsverbanden te vergroten.

 

De werkzaamheden

 • Ondersteuning en het faciliteren van bewonersinitiatieven
 • Bewonersbeheer Wijkwerkplaats De Meerkoet,
 • Organiseren overleg van professionals in de wijk (BONO)
 • Ontwikkelingen in de wijk signaleren
 • Bewonerscontacten onderhouden en uitbreiden
 • Verbindingen leggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en organisaties

Taken

 • Bewonersbeheer Wijkwerkplaats De Meerkoet
  Ondersteuning en begeleiding wijkbewoners die de verantwoordelijkheid van beheertaken in Wijkwerkplaats De Meerkoet op zich nemen. Deze vrijwillige wijkbewoners doen werkzaamheden als boodschappen, het beheren van de kas, de was, het poetsen van de keukenkastjes en wanneer nodig klussen in De Meerkoet. Daarnaast is een groep bewoners bezig met een plan om de keuken te verbeteren. Hierbij ondersteunt de Sociaal werker Samenlevingsopbouw bij het leggen van contacten met de gemeente en  medewerkers binnen de organisatie (bijv. voor facilitaire kennis en m.b.t. HACCP-regels), en wellicht in de toekomst ook bij  fondsenwerving.
  De Sociaal werker Samenlevingsopbouw is ook het aanspreekpunt voor huuraanvragen in Wijkwerkplaats De Meerkoet. Huuraanvragen worden i.s.m. de interne afdeling Verhuur opgepakt. Daarnaast organiseert en faciliteert hij/zij bijeenkomsten over ontwikkelingen in Wijkwerkplaats De Meerkoet met alle betrokken bewoners.
 • Ondersteunen en faciliteren bestaande en te ontwikkelen bewonersinitiatieven
  Faciliteren ruimtes in Wijkwerkplaats De Meerkoet, geven van organisatorische en praktische adviezen
 • Netwerk
  Onderhouden en uitbreiden van het netwerk van professionals en bewoners. Zo vervult de Sociaal werker Samenlevingsopbouw het voorzitterschap van het Breed overleg Noord Oost (BONO). Dit overleg is gericht op het opvoeden en opgroeien in de wijk.
 • De buurt en haar bewoners
  Kennis maken en contacten onderhouden met buurtbewoners, individuele bewoners toeleiden naar buurtinitiatieven, activiteiten e.d. Specifieke aandacht is er voor de betrokkenheid en behoeften van kwetsbare doelgroepen en de participatie van statushouders in de samenleving.
 • Signaleren, faciliteren en verbinden
  Weten wat er in de wijk speelt, hebben van een uitgebreid netwerk in de wijk en breder in Houten, weet initiatieven en bewoners te verbinden en te faciliteren.

 

Profiel

 • Je ben sociaal vaardig. Je hebt goede contactuele vaardigheden en bent communicatief.
 • Je werkt vraag- en oplossingsgericht.
 • Je werkt transparant, doel- en resultaatgericht.
 • Je bent ondernemend en innovatief.
 • Je werkt inzichtelijk en verantwoord.
 • Je bent professioneel en kwaliteitsgericht.
 • Je bent kostenbewust.
 • Je hebt oog voor kwaliteit.
 • Je bewaakt  je eigen werkomstandigheden.
 • Je kan goed zelfstandig werken maar werkt ook graag in een team.

 

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij

 • in het bezit zijn van een HBO diploma (CMV/samenlevingsopbouw)
 • een helder beeld hebben van zijn/haar rol en die van bewoners, organisaties en de gemeente (actorenananyse)
 • een bijdrage leveren aan het beleid

 

Geboden wordt

 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar met de mogelijkheid van verlenging (vooralsnog voor max. 23 maanden).
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
 • Salaris conform functieschaal 8, periodiek afhankelijk van werkervaring, met een maximum van € 3.553,00 (bij fulltime).

 

Meer informatie

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Margriet Mol. Zij is bereikbaar via e-mail m.mol@vanhoutenenco.nl en telefoon: 030-7001551.

 

Sollicitaties

Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie dan kun je tot 24 oktober 2017 een sollicitatiebrief met actueel CV sturen naar Miranda Schaap, m.schaap@vanhoutenenco.nl.

Coördinator Bezoekdienst

Coördinator Bezoekdienst/kwetsbare doelgroepen met aandachtsgebied ouderen GGZ

24 uur per week

 

De werkzaamheden

Dit betreft een ontwikkelfunctie die ontstaat uit enkele bestaande taken en projecten. De functie beweegt mee met de ontwikkeling en de vraag van met name de doelgroep ouderen. Ontwikkeling om te komen tot nieuwe ideeën, passende oplossingen etc. welke ‘binnenkomen’ via de Consulent Welzijn, een andere beroepskracht, de klant zelf of een partnerorganisatie.

 • Omvormen bestaande Bezoekdienst (huisbezoeken) in een ‘hulpdienst’/wensenwinkel. Deze omvorming is noodzakelijk omdat de vraag om ondersteuning verandert. Er komen meer GGZ-achtige vraagstukken binnen.
 • Ondersteuning werkgroep Senioren Ouderendag (werkgroep (vrijwilligers) denken na over een andere invulling van de Senioren Ouderendag.
 • Deelnemers aan de 3 Huiskamers volgen en vrijwilligers werven en ondersteunen.
 • Contactpersoon voor werkgroepen Welzijn Ouderen in de drie kernen. Voor incidentele vragen en jaarlijkse vergaderingen.
 • Contacten onderhouden (bakje doen) bij diverse Inloopactiviteiten (soos/breiclubje)
 • Ontwikkelen (nieuwe) activiteiten n.a.v. de vraag van ouderen/GGZ vanuit team ’t Rond
 • Ontwikkelen (nieuwe) activiteiten i.s.m. partners in Huis van Houten (zichtbare huiskamer, ontmoetingsplek voor omwonenden)
 • Samenwerken Lister, Bibliotheek, etc. en lid zijn van team ‘t Rond

 

Profiel

 • Je hebt een ‘Ja natuurlijk’ beroepshouding en weet van aanpakken. Gewoon ‘doen!’ is je motto. Je bent in staat om de intrinsieke motivatie, wat ouderen nodig hebben (in het bijzonder de oudere wijkbewoners in het Centrum) te achterhalen.
 • Je bent sociaal vaardig. Contacten leggen en onderhouden vind je geen enkel probleem.
 • Je hebt ambitie, vertrouwen en enthousiasme en werkt doelgericht.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de doelgroep ouderen/GGZ.
 • Je bent in staat mensen toe te leiden naar bestaande activiteiten.
 • Je bent innovatief: weet nieuwe vragen te koppelen aan creatieve oplossingen.
 • Je weet vrijwilligers te vinden, te binden, te motiveren en te faciliteren.
 • Je weet samenwerkingspartijen in het algemeen, en in Huis van Houten in het bijzonder, te inspireren tot samenwerking en komt tot concrete doelen/activiteiten/projecten die aansluiten op wat nodig is.
 • Je hebt geduld en doorzettingsvermogen. Beide zijn in ruime mate nodig voor het begeleiden van projecten en het creëren van draagvlak.
 • Je bent ordelijk en kan systematisch werken.
 • Je bent integer en betrouwbaar. Dit in verband met het omgaan met vertrouwelijke gegevens.
 • Je bent representatief.
 • Je ben computervaardig.

 

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij

 • in het bezit zijn van een HBO diploma. (SCWof MWD)
 • kennis hebben van het zorgnetwerk en de sociale kaart
 • kennis hebben van en inzicht in de doelgroep
 • kennis en ervaring hebben met Welzijn nieuwe stijl

 

Geboden wordt

 • een tijdelijke aanstelling.
 • arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
 • salaris conform functieschaal 8, periodiek afhankelijk van werkervaring, met een maximum van € 3.553,00 (bij fulltime)

 

Meer informatie

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Margriet Mol. Zij is bereikbaar via e-mail m.mol@vanhoutenenco.nl en per telefoon: 030-7001551.

 

Sollicitaties

Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie dan kun je tot 24 oktober 2017 een sollicitatiebrief met actueel CV sturen naar Miranda Schaap, m.schaap@vanhoutenenco.nl.

Bevesting aanmelding ‘Verdraaide Organsiaties’

Verdraaide Organisaties

Hartelijk dank voor je aanmelding voor de inspiratiebijeenkomst Verdraaide Organisaties.

De bijeenkomst vindt plaats op 2 november 2017 in Theater aan de Slinger, De Slinger 40, 3995 DE Houten.

Je bent welkom vanaf 9.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 10.30 uur.
Na de bijeenkomst is er in de foyer gelegenheid om na te praten en een drankje te nuttigen.

Tot op 2 november!

Met vriendelijke groet,
Willy Lageveen
‘van Houten&co’

De organisatie

Stichting ‘van Houten&co’

 

′van Houten&co′ is een zelfstandige stichting, waarvan de Raad van Toezicht gevormd wordt door:

 • Nicole Hendriksma, voorzitter
 • Maurits Thijssen
 • Dolf Mulder

De directie en het bestuur wordt gevormd door Willy Lageveen

De organisatie heeft zo′n 40 medewerkers:

Beroepskrachten en vrijwilligers zijn betrokken bij de volgende projecten en/of werksoorten:

 • Jeugd&jongerenwerk
 • Consulent Welzijn (Welzijn voor Elkaar!)
 • Aandachtsfunctionaris bijzondere doelgroepen
 • Vluchtelingenwerk
 • Vrijwilligerswerk, Vrijwilligerscentrale en Vrijwilligers Academie Houten
 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven en samenlevingsopbouw
 • Cursus&co
 • De afdelingen: financiën, personeel&organisatie, coördinatie vrijwilligers, PR&communicatie, verhuur, facilitaire zaken en beheer van locaties

 

Jaarverslag 2017

Ons maatschappelijk jaarverslag 2017 is verschenen in de vorm een krant: ‘Houten met elkaar’.
Via onderstaande afbeelding is de krant te downloaden. Ons financiële jaarverslag is hier te lezen.

 

Over ‘van Houten&co’

′van Houten&co′: een welzijnorganisatie voor jong&oud

 

Door onze vele contacten met mensen in Houten zijn we ons op de hoogte van wat er in Houten speelt.

Alle activiteiten die we aanbieden organiseren we samen met onze vrijwilligers (660) en bij vele activiteiten werken we nauw samen met bewoners en andere organisaties. We creëren ontmoetingsplaatsen in de wijken en mobiliseren de kracht van burgers: mensen die vrijwilligerswerk willen doen en/of zich in willen zetten in hun wijk of voor anderen.

We beschikken over diverse locaties (4) die ontmoetingsplekken zijn voor inwoners en onderdak bieden aan onze activiteiten of die van bewoners en andere organisaties voor hun bijeenkomsten en vergaderingen. Op alle locaties bent u welkom, voor een kopje koffie en nadere informatie.

′van Houten&co′ is een professionele organisatie met ongeveer 40 medewerkers die sterk verbonden is met de lokale samenleving.

 

‘van Houten&co’ doet mee aan de Do!Challenge
De DO!Challenge richt zich op het in kaart brengen en uitvoeren van concrete duurzaamheidacties. Eindresultaat voor de ondernemer is het vernieuwen van de business-strategie waarin het duurzaam denken en werken is geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Daarmee wordt de Houtense ondernemer toekomstbestendig!

Waarom doet ‘van Houten&co’ mee?

Een duurzame samenleving, waarin iedere inwoner van Houten actief mee kan blijven doen. Dat is de doelstelling van ‘van Houten&co’. Iedereen hoort erbij. Ook als je kwetsbaar bent is het belangrijk dat je toch deel blijft uitmaken van het sociale leven.
Bij de meeste bedrijven wordt de productie in cijfers uitgedrukt, maar hoe meet je hoeveel een welzijnsorganisatie de samenleving oplevert? ‘van Houten&co’ wil dat tijdens de Do!Challenge gaan onderzoeken door deelnemers vragen te stellen als: wat is er gebeurd nadat je door de huisarts ben doorverwezen naar een consulent Welzijn? De antwoorden worden daarna zoveel mogelijk in cijfers vertaald. Een interessante zoektocht!

Wat is het doel?

Daarnaast gaan we  onderzoeken of er een betere methode is om in eerste instantie vrijwilligerstevredenheid maar ook de tevredenheid van de medewerkers te meten, en op welke manier de vrijwilligers duurzaam betrokken kunnen blijven bij de organisatie.
’van Houten&co’ vindt het inspirerend om in de Do!Challenge kennis te maken met andere Houtense bedrijven waarmee de organisatie nog niet direct een band heeft. Het is een aanvulling op het bestaande netwerk en een mogelijkheid om nieuwe ideeën op te doen. Meedoen aan de Do!Challenge betekent ook dat de publiciteit vaker gezocht zal worden. Zo kunnen we meer naar buiten brengen wat er bij ‘van Houten&co’ allemaal gebeurt.

Meer informatie over de DO!Challenge

 

 

 

Contact met ‘van Houten&co’

Onze contactgegevens 

 

‘van Houten&co’ is gehuisvest op 4 locaties.

Ons algemene telefoonnummer en e-mailadres zijn:
Telefoon: 030-7001500
E-mail: info@vanhoutenenco.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

 

 

Onze locaties

Hoofdlocatie: Huis van Houten
Onderdoor 160
3995 DX Houten
Telefoon: 030-7001500

Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld
Zonnehout 36
3991 MX Houten
Telefoon: 030-7001520

Jongerencentrum Enter
Hefbrug 1
3991 LB Houten
Telefoon: 030-7001530

Wijkwerkplaats De Meerkoet
Meerkoetweide 39
3993 EB Houten
Telefoon: 030-7001535

Het dak van Schoneveld

Rapport ‘Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld’

Evaluatie maatschappelijk draagvlak en duurzaamheid

 

Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld heeft een nieuw dak nodig. De gemeente neemt in mei de beslissing nemen of de reparatiekosten opwegen tegen het maatschappelijk belang van Schoneveld. Om de gemeente voor hun besluit goed te informeren, hebben wij onderzoek gedaan naar de meerwaarde voor u als bewoner van Houten en als gebruiker van Schoneveld. Wij hebben u gevraagd om ons hierbij te helpen, door het invullen van een korte enquête.
De enquête is, in 2 weken tijd, meer dan 1000 keer ingevuld. Van de gegevens uit de enquete is een rapport samengesteld.

Het rapport geeft de uitkomst weer van het onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder de bewoners van Houten, om de huidige functies van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld te laten voortbestaan. Daarnaast is onderzocht wat de interesse is voor deelname aan een zonne-energieproject is.
Het rapport is op persoonlijke titel geschreven door Henk Smith, voormalig voorzitter van de bewoners-klankbordgroep, die betrokken was bij de voorbereiding van het Wijkcentrum. Het rapport is uitgereikt aan de gemeente Houten.

Het rapport is te lezen en te downloaden door te klikken op onderstaande afbeelding.